Lokalprogram 2023-2027

Vedtatt på årsmøtet 2023

 

Søndre Nordstrand er et godt sted å bo, vokse opp og leve. Vi er stolte av bydelen vår. Søndre Nordstrand MDG vil styrke det som er bra med bydelen vår. Vi ønsker at bydelen vår skal det beste stedet å vokse opp og bo i Oslo.

Våre hjertesaker

 • Alle barn i Søndre Nordstrand skal kunne gå og sykle trygt til skolen, alene.
 • Bevar Søndre Nordstrand grønt. Nye utbygginger må bevare våre grønne friområder og 100-meterskogene, samt bidra til å utjevne sosiale forskjeller
 • Knytt Søndre Nordstrand sammen, med sammenhengende kollektiv vei og sykkelvei.
 • Ungdom skal ha gratis månedskort og bysykkel- abonnement.
 • Behold Hvervenbukta som hele Søndre Nordstands ute-stue – Nei til ny småbåthavn!

Natur og utemiljø

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • Utarbeide en naturstrategi med arealplan og verneplan for bydel Søndre Nordstrand, som sikrer at bydelen forblir Oslos grønneste. Strategien skal sørge for at skog/trær, elver, bekker og grøntområder blir ivaretatt ved utbygginger og andre gode formål. Eksempler: Hauketo Park, Ljanselva, Prinsdalsbekken, Lusetjernbekken, Hvervenbukta, Ljanskollen, Østmarka, Kongsveien ved Grønliåsen samt alle våre små 100 meters skoger.
 • Innføre en enkel ordning slik at frivillige kan få opprette små, naturvennlige hager alle steder der det er praktisk mulig på offentlig grunn.
 • Etablere parsellhager i på den gamle campingplassen mellom Hvervenbukta og E18, samt jobbe for å lokalisere nye arealer for å lage parsell- og skolehager i hver delbydel
 • Etablere flere slåtteenger og blomstrende midtrabatter, bla. ved jordene ved Fiskevollen.
 • Sikre arealene på Søndre Aas gård.

Transport og klima

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • Binde bydelen sammen ved gjennomgående kollektiv- og sykkelfelt ved Hauketo, og mot Holmlia, Prinsdal, Ljan, Mortensrud og Bjørndal.
 • Etablere elektriske skyttelbusser mellom delbydelene og Hvervenbukta, samt Sandbakken, med særlig høy frekvens i helgene for å begrense parkeringskaos.
 • Redusere gateparkering mest mulig, for å unngå farlige og uoversiktlige situasjoner.
 • Oppgradere gang- og sykkelveiene langs innfartsårene til sykkelekspressveier mot sentrum.
 • Holde lokale gang- og sykkelveier frie for snø og is om vinteren, og å forbedre skiltingen av dem.
 • Ivareta snarveier og turstier og skilte dem bedre.
 • Bysykkelordningen utvides, slik at den også dekker Søndre Nordstrand.
 • Ha trygg sykkelparkering med lademulighet ved innfartsårer som Hauketo, Holmlia og Mortensrud.
 • Jobbe for utbygging av flere sykkelveier og felt i bydelen, gjennom å sørge for at ytre by blir prioritert i sykkelsatsningen i neste periode
 • Gi bydelens ungdommer gratis månedskort, da bydelen har store avstander og ingen skal føle seg tvunget til å snike
 • Større utbygginger skal oppfylle høye klima- og miljøambisjoner og det skal stilles strenge krav til utslipp fra byggematerialer.
 • Ved større utbygginger skal utbyggere finansiere behov for økt kapasitet for samferdsel.
 • Så lenge det er tilslutningsplikt og monopol på fjernvarme bør pris ikke følge strømpris, men være basert på kostpris med et risikopåslag. Høye fjernvarmepriser rammer særlig de minst bemidlede bydelene.

Sosialt fellesskap og bomiljø

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • Tilby politiet parkeringsplass og pausefasiliteter i hver del-bydel, for å gjøre det enkelt for politiet å ferdes til fots blant folk og å være synlige.
 • Jobbe for at det opprettholdes en politipost i bydelen.
 • Støtte Natteravnene med å gjøre lokaler tilgjengelige og tilby insentiver for alle de som er frivillige som natteravnvelger å bruke av sin tid for dette
 • Utvikle og støtte lavterskeltilbud i bydelen mot ensomhet og psykiske lidelser.
 • Nye utbygginger må tilpasses områdets karakter og tilføre nabolaget sosial, kulturell og/eller estetisk merverdi som for eksempel lokale møteplasser. Store byggeprosjekter bør legges til allerede regulerte områder samt «grå» areal i bydelen og bør inkludere sosial infrastruktur som skoler/barnehager, idrettsplass og friarealer.
 • Etablere aktivitetshus i hver delbydel med fritidsaktiviteter som f.eks. reparasjonsverksted, bibliotek, kulturskole, møterom, kontorfellesskap, språk- og arbeidstrening, og øvingslokale.
 • Arbeide for at det skal være enkelt å være en del av frivilligheten, ved å etablere en bydelstjeneste som hjelper med å skaffe lokaler og å tilby en digitaltjeneste som spleiser folk med aktiviteter.
 • Sette opp flere permanente fellesgriller i bydelens parker.
 • Utvikle og støtte lavterskeltilbud i bydelen mot ensomhet og psykiske lidelser.
 • Styrke og gjøre bedre kjent ordningen for utlån av sportsutstyr.
 • Etablere skatebaner i hver del-bydel.
 • Bygge om de gamle toalettskurene ved Hvervenbukta for utlån og oppbevaring av kajakker.
 • Styrke svømmekurs for voksne.
 • Etablere et flytende saunaanlegg ved Hvervenbukta.
 • Opprette Frisklivssentraler i hver delbydel for å forebygge helseutfordringer og hjelpe til å endre levevaner.

Arbeid

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • Arbeide for at flere bedrifter, både store og små, etablerer seg i bydel Søndre Nordstrand, for å sikre en andel lokale arbeidsplasser.
 • Ha lokale arbeidsplasser for å hindre at Søndre Nordstrand kun blir en soveby. Omregulering av næringsområder til boligformål må vurderes nøye, og vi vil hensynta at det avsattes plass til næringsformål innlemmet i bomiljøene.
 • Legge til rette for «co-working spaces»:. Steder hvor folk vil oppleve både inspirasjon og glede gjennom samlokalisering av arbeidsplasser.
 • Satse på tiltak som sikrer ungdom deltidsarbeid og sommerjobb i bydelen. Rydding- og ivaretakelse av bydelens grøntområder kan være mulige arbeidsoppgaver.

Skole og barnehage

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • At barn skal kunne ferdes trygt alene i sine nærmiljø, på vei til bla. skole og fritidsaktiviteter. Dette er viktig for at barn skal kunne formes til hele individer som tar ansvar for seg selv.
 • Kartlegge barns skoleveier i bydelen, med en samlet prioritert tiltaksplan som sikrer trygghet.
 • At FAU ved bydelens skoler oppfordres til å inngå avtale om hjertesone. Fartsgrense rundt barneskolene reduseres til 20 km/t.
 • Årlig vurdere om hjertesonene er en suksess ved å la skolene telle hvor mange barn som kommer til fots eller sykkel til skolen, samt hvilken andel som går alene eller leveres
 • Styrke funksjonelle leseferdigheter. Rundt 1/3 av barn på ungdomsskole har ikke funksjonelle leseferdigheter. Dette vil skape fremtidige sosiale problem, som vil være kostnadskrevende. Vi vil etablere et tverrfaglig prosjekt på tvers av bydel og kommunale etater som utvikler, piloterer og bredder tiltak. Det vil kreves tiltak både av sosial og pedagogisk art.
 • Legge til rette for sunn og varm mat i barnehagene, gjerne ved at barna selv er med å lage mat.
 • At det ved større utbygginger settes av areal lokalt for barnehager og skoler
 • Prioritere tiltak som bidrar til at alle lærer å sykle og svømme i løpet av grunnskolen.
 • Jobbe for at lekeplasser ikke har plastunderlag.

Kultur

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • Jobbe for at finansiering av frivilligheten blir mer langsiktig. Årlige tildelinger via frivillighetsmidler spiser tid og ressurser for de som må søke hvert år. Det skaper også usikkerhet og vanskeliggjør langsiktig arbeid og planlegging.
 • Arbeide for en etablering av kommunale kulturskole i del-bydelene.
 • Støtte opp om at det skal etableres flere ungdomsklubber i hver del-bydel.
 • Videreutvikle bibliotekene som en møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser.
 • Støtte opp om frivillighetssentralen
 • Opprette kultur- og idrettskort for lavinntektsfamilier.
 • Sikre at Holmlia kulturscene åpner

Politisk deltakelse

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • Jobbe for at bydelspolitikere gis reel innflytelse ved at budsjettmidler flyttes ned fra kommunalt nivå, for å gi rom for politiske prioriteringer, og ikke kun håndtere lovpålagte oppgaver.
 • I større grad involvere bydelens ungdomsråd i behandlingen av områdereguleringer og veiledende plan for offentlig rom (VPOR).
 • Arbeide for at de stille stemmene skal med, gjennom å styrke informasjonen til spesifikke grupper av befolkningen.