Fotocredit: Lillian Bredal Eriksen

Program Søndre Nordstrand MDG 2015-2019

Miljøpartiet De Grønne vil styrke nærmiljøene, legge til rette for godt naboskap, frivillighet, deltakelse, trygge og grønne omgivelser. Vår visjon er at solide bydeler vil bidra til et bedre bomiljø for alle og skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.

september 4, 2015

 

Hvervenbukta

Miljøpartiet De Grønne vil modernisere Oslo og skape en bærekraftig by med mennesker i sentrum. Oslo mangler i dag en overordnet grønn politikk. Vårt utgangspunkt er at mennesket er en del av naturen, og at alt vi foretar oss må skje med respekt for naturens tålegrenser.

Vi vil verken til høyre eller venstre, men fremover. Samfunnets økologiske og sosiale bærekraft må komme i første rekke.

 

Politisk deltakelse
Godt fungerende lokalmiljøer er viktig for demokratiet. I gode nærmiljøer er muligheten til sosial- og politisk deltakelse, viktig. Vi vil:

 • Gi folk bedre muligheter for medvirkning, blant annet gjennom større påvirkning i bygg- og planprosesser.
 • Styrke de lokale politikernes handlingsrom gjennom innføring av ny eiendomsskatt.
 • Bydelen bør stå for ansettelsen av sin egen bydelsdirektør.
 • Sikre barn og unge medvirkningsrett når et byområde skal videreutvikles. Involvere bydelenes ungdomsråd i slike prosesser.

 

Utemiljø og natur
Utemiljøet er viktig for trivsel og biologisk mangfold. Ivaretakelse av grøntarealer er nødvendig.  Vi vil:

 • Beholde mange av bydelens grønne lunger
 • Beskytte biologisk viktige områder, parker og friområder mot all utbygging.
 • Sikre at Bymiljøetaten og bydelen holder parker og uteplasser i god stand til glede for alle
 • Opparbeide nye parsellhager og naturlekeplasser
 • Etablere flere skolehager, samt et hagesenter på Grønmo
 • Bevare Marka som natur- og friluftslivområde.
 • Legge til rette for lokal honningproduksjon
 • Etablere slotteenger og blomstrende midtrabatter istenfor grønne ørkener
 • Etablere minigjenbruksstasjoner. Vi vil ha flere steder å gi bort og få brukbare ting, og gjøre tjenesten bedre kjent og mer brukt.
 • Legge bedre tilrette for at bedrifter, organisasjoner, offentlige enheter og enkeltpersoner kan gi bort og bytte brukbare gjenstander framfor å kaste dem.
 • Sette opp flere permanente fellesgriller og innføre flere ordninger for utlån av griller og sportsutstyr i byens parkerl

 

Sosialt fellesskap
Søndre Nordstrand vokser raskt.  Miljøpartiet De Grønne ønsker et Oslo med rom for alle. Vi vil styrke bydelen, og legge vekt på inkluderende tiltak i nærmiljøet. I et godt nærmiljø må folk ha mulighet til å treffes på tvers av bakgrunn, alder og livssituasjon. Bydelen trenger et møtested, et aktivitetshus for alle.

 • Styrke og videreutvikle bydelen til å bli et bærekraftig lokalsamfunn som bygger opp under verdier som tilhørighet, verdighet, mening og enkeltmenneskets frihet til å være seg selv.
 • Vi vil etablere et aktivitetshus med fritidsaktiviteter som reparasjonsverksted, bibliotek, kulturskole, kontorfellesskap, gjenbruksbutikk, språk- og arbeidstrening, øvingslokale, byttemuligheter, bildelingskontor, eller det folk på Holmlia måtte ønske.
 • Legge til rette for lokale møteplasser som samfunnshus, ungdomsklubber og seniorsentre, og bidra til møter på tvers av alder, bakgrunn og livssituasjon.
 • Utvikle og støtte lavterskeltilbud i bydelen mot ensomhet og psykiske lidelser
 • Åpne opp for bruk av lokaler som står tomme
 • Styrke sosiale tilbud og tilbud om fysisk aktivitet for eldre.
 • Styrke tilbudene for aldrende minoritetspersoner.

 

Transport og klima
Vi vil gjøre Oslolufta ren, gjennom både umiddelbare og langsiktige tiltak mot forurensing

 • I vår grønne bydel må det være lett og trygt å forflytte seg. Dette innebærer et finmasket sykkelveinett og høy kvalitet på sykkelveiene inn til Oslo sentrum, samt trygge gangforbindelser og turveier.
 • Vi vil opparbeide tur- og sykkelstier, slik at flere kan sykle eller gå hele veien til Østmarka. Ladestasjoner for El-sykler og El-biller må settes ut og det må opprettes parkeringsplasser for bildelingsordninger.
 • Vi vil ivareta smett, snarveier og turstier
 • Det gode kollektivtilbudet opprettholdes og utvides. Vi vil blant annet støtte hyppigere avganger på 80E- bussen.
 • Holde sykkeltraseene frie for snø og is om vinteren
 • Oppgradere gang- og sykkelveiene langs innfartsårene til sykkelekspressveier, med nye traseer der det i dag er for bratte bakker og krappe svinger.
 • At bysykkelordningen utvides slik at den i 2017 også dekker Søndre Nordstrand.
 • Sykkelhotell ved innfartsårer som Hauketo, Mortensrud, Rosenholm.

 

Idrett
Gode og tilgjengelige treningsfasiliteter som idrettshaller og svømmebasseng er viktig både for fellesskapet og for fysisk og psykisk helse.

 • En ny flerbrukshall på Mortensrud må prioriteres
  Holmlia må få et bedre halltilbud.
 • Nytt bad på Holmlia som erstatning for det som etterhvert stenges.
 • Støtteordninger for aktiviteter for barn i fattige familier må opprettholdes.
 • Etablere flere ordninger for utlån av sprortsutstyr
 • Opparbeide treningsstier med ulike treningsfasiliteter som treningsapparater og hinderløype.

 

Kultur

 • Etablere en kommunal kulturskole
 • Utekino om sommeren
 • Vi vil støtte opp om Oslo Sør – satsingen
 • Se på muligheten for å etablere flere ungdomsklubber i bydelen.
 • Støtte opp om frivillighetsarbeidet
 • Videreutvikle biblioteket som en møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser, blant annet ved å sikre tilstrekkelig bemanning.

 

Barnehage
De fleste av barnehagene i bydelen er i dårlig stand. Både inne og uteareal trenger et kvalitetsløft.

 • Se på muligheter for å ruste opp uteområdene til barnehagene
 • Sikre tilstrekkelig bemanning og igangsette en vikarordning som sikrer at barnehagene opprettholder bemanningen ved sykefravær.
 • Innføre flere lekeplasser, spesielt i de sentrumsnære bydelene og “eventyrlekeplasser” med mulighet for lek og bygging av hyttelandsbyer langs byens elver, ved fjorden, i små skogsholt og i byens parker.

 

Skole

 • Vi vil støtte opp om nærskolene ved øke grunnstøtten.
 • Arbeide for at mer av opplæringen kan foregå ute i naturen.
 • Styrke kunst- og håndtverksfagene og gjøre det mulig for barn med behov å få tilpasset opplæring en dag i uken på en bynær gård eller liknende.
 • Sikre tilstrekkelige sosialpedagogiske ressurser i Osloskolen.
 • Prioritere tiltak som bidrar til at alle lærer å sykle og svømme i løpet av grunnskolen, inkludert svømming i fjorden.
 •  At elevene skal ha lov til å sykle til og fra skolen fra og med første klasse, dersom det skjer sammen med foresatte. Skolen må ha tilstrekkelig med sykkeloppstillingsplasser.