Lokalprogram 2019-2023

Vi vil at Søndre Nordstrand innen 2030 skal:

 • Være den mest bærekraftige bydelen i Oslo, både innen miljø-, sosial- og økonomisk bærekraft.
 • Være Oslos grønneste bydel som ivaretar grøntområdene og artsmangfoldet.
 • Være kjent som bydelen som gir mennesker mulighet til å nå sitt potensiale.
 • Ha utviklet arbeidsplasser for grønn vekst og sirkulærøkonomi.
 • Ha et mangfold av frivillighet, mange gode og viktige møteplasser.
 • Være et trygt, godt og sosialt sted å bo for mennesker i alle aldre.
Miljøpartiet De Grønne vil ha en by med mennesker og bærekraft i sentrum. Vårt utgangspunkt er at mennesket er en del av naturen, og at alt vi foretar oss, må skje innenfor naturens tålegrense. Samfunnets økologiske og sosiale bærekraft må komme i første rekke. MDG vil verken til høyre eller venstre, men fremover.

MDGs viktigste saker i Søndre Nordstrand 2019-2023

 • Ha en nullvisjon for tap av viktige grøntarealer som sikrer leveområder for insekter, dyr og planter.
 • Styrke nærmiljøet med flere viktige møteplasser både inne og utendørs, som kan ivareta bydelens innbyggere på en god måte, og som kan gjenspeile bydelens mangfold.
 • Oppgradering av parker og uteområder.
 • Tiltrekke og opprette arbeidsplasser, spesielt innen sirkulærøkonomien.
 • Styrke aktivitetstilbudet for barn og unge. Ha skoler som gir god opplæring, og har godt omdømme.
 • Styrke arbeidet mot barnefattigdom gjennom målrettede og virksomme tiltak.

Natur og utemiljø

Utemiljøet er viktig for trivsel og biologisk mangfold. Ivaretakelse av grøntarealer er nødvendig.

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • Arbeide for at det skal utarbeides en arealplan og en verneplan for bydel Søndre Nordstrand. Denne skal sikre at skog/trær, elver, bekker og grøntområder blir ivaretatt på en bærekraftig og riktig måte.
 • Arbeide ut fra en nullvisjon for tap av viktige grøntområder.
 • Sikre at Hauketo naturpark realiseres.
 • Sikre Ljanselva og elvebredden fra Fiskevollen til Skullerud/Dølerud.
 • Bevare viktige 100-meterskoger.
 • Beskytte biologisk viktige områder, parker og friområder mot miljøskadelig utbygging. Eksempel: Hauketo Park, Ljanselva, Prinsdalsbekken, Lusetjernbekken, Søndre Aas gård, Hvervenbukta, Ljanskollen, Kongsveien ved Grønliåsen, naturområder merket som a, b, c-områder.
 • Åpne Lusetjernbekken.
 • Sikre at Bymiljøetaten og bydelen holder parker og uteplasser i god stand.
 • Innføre en ordning med bydelsgartner.
 • Videreføre ordningen med midler til urbant landbruk til borettslagene.
 • Etablere flere skolehager.
 • Etablere flere slåtteenger og blomstrende midtrabatter.
 • Sikre arealene rundt Søndre Aas gård.

Transport og klima

MDG vil bidra til å gjøre Oslo-lufta ren, gjennom både umiddelbare og langsiktige tiltak mot forurensing. I den grønne bydelen Søndre Nordstrand skal det være lett og trygt å forflytte seg.

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • Innføre beboerparkering.
 • Oppgradere gang- og sykkelveiene langs innfartsårene til sykkelekspressveier, med nye traseer der det i dag er for bratte bakker og krappe svinger. Blant annet ved Prinsdalsveien og Hauketo, fra Bjørndal til Mortensrud (Lunhvileveien).
 • Utbygge manglende lenker for et sammenhengende hovedsykkelveinett. Holde sykkeltraseene frie for snø og is om vinteren.
 • Opparbeidelse av tur- og sykkelstier, slik at flere kan sykle eller gå hele veien til Østmarka. Ladestasjoner for El-sykler og El-biler må etableres, og det må opprettes parkeringsplasser for bildelingsordninger.
 • Sikre trygge overganger.
 • Finne løsninger for å gjøre skoleveien for barn til Hauketo skole trygg, gjerne med hjertesone, nytt fortau og beboerparkering.
 • Forbedre skiltingen i bydelen.
 • Ivareta smett, snarveier og turstier.
 • Det gode kollektivtilbudet må opprettholdes og utvides.
 • At bysykkelordningen utvides, slik at den også dekker Søndre Nordstrand.
 • Arbeide for at vedtaket som vi fikk igjennom, om at sykkelhotell eller trygg parkering ved innfartsårer som Hauketo, Holmlia og Mortensrud gjennomføres.
 • Inngå et samarbeid med Oppegård kommune om å anlegge byferje.
 • Vi vil arbeide for en ordning for å støtte solcellepanel-utbygging i borettslag. En satsing på borettslag kan bidra til større innkjøp, noe som kan gi lavere priser, og ha en god ringvirkning på innføring av solceller.

Sosialt fellesskap

Miljøpartiet De Grønne ønsker et Oslo med rom for alle. Vi vil styrke bydelen ved å legge vekt på inkluderende tiltak i nærmiljøet. I et godt nærmiljø må folk ha mulighet til å treffes på tvers av bakgrunn, alder og livssituasjon. Bydelen trenger møtesteder og et moderne aktivitetshus. Vi vil styrke og videreutvikle bydelen til å bli et bærekraftig lokalsamfunn, som bygger opp under verdier som tilhørighet, verdighet, mening og enkeltmenneskets frihet til å være seg selv.

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • Etablere et aktivitetshus med fritidsaktiviteter som reparasjonsverksted, bibliotek, kulturskole, kontorfellesskap, språk- og arbeidstrening, øvingslokale og gjenbruksbutikk.
 • Satse på tiltak som sikrer ungdom deltidsarbeid i bydelen, og sikre at ordningen med sommerjobber for unge kan fortsette, blant annet gjennom målrettede støtteordninger. Rydding- og ivaretakelse av bydelens grøntområder kan være mulige arbeidsoppgaver.
 • Styrke de sosiale tilbudene og tilbudene om fysisk aktivitet for eldre.
 • Styrke tilbudene til aldrende minoritetspersoner.
 • Jobbe for flere møteplasser for folk i alle generasjoner, på Bjørndal.
 • Utvikle og støtte lavterskeltilbud i bydelen mot ensomhet og psykiske lidelser, som for eksempel et Fontenehus.
 • Arbeide for støtteordninger til borettslag som vil legge til rette for og sette i gang sosiale aktiviteter.
 • Åpne for bruk av lokaler til sosiale aktiviteter, som for eksempel skolelokaler som står tomme etter skoletid.

Arbeid

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • Etablere flere grønne arbeidsplasser innen sirkulærøkonomien. Slike arbeidsplasser kan også fungere som språkopplæring og arbeidstrening for voksne, og kunne tilby sommerjobb til bydelens ungdommer.
 • Vi ønsker å sette større trykk på arbeidet med å få flere bedrifter, både store og små, til å etablere seg i bydel Søndre Nordstrand.
 • Vi vil legge til rette for «co-working spaces». Steder hvor folk vil oppleve både inspirasjon og glede gjennom samlokalisering av arbeidsplasser.
 • Styrke mulighetene for å gi ungdom jobb i sommerferien.

Bomiljø og gjenbruk

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • Etablere mini-gjenbruksstasjoner. MDG ønsker flere steder for å gi bort, og få brukbare ting. Gjøre en slik tjeneste bedre kjent og mer brukt.
 • Legge bedre til rette for at bedrifter, organisasjoner, offentlige enheter og enkeltpersoner kan gi bort og bygge brukbare gjenstander, framfor å kaste dem.
 • Sette opp flere permanente fellesgriller, og innføre flere ordninger for utlån av griller og sportsutstyr i byens parker.
 • Argumentere for at alle nye bygg skal ha grønne tak i bydelen.
 • Finne en annen plassering for «lystrærne».
 • Utbedre skilting av turveier.
 • Etablere badstue ved Hvervenbukta for helårsbruk.

Barnehage

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • Sikre tilstrekkelig bemanning, og igangsette en vikarordning som sikrer at barnehagene opprettholder bemanningen ved sykefravær.
 • Opprette flere lekeplasser, blant annet «eventyrlekeplasser».
 • Legge til rette for ordninger som kan gjøre det mulig å servere sunn og varm mat i barnehagene, levert for eksempel fra et felleskjøkken.

Skole

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • Støtte opp om nærskolene ved å øke grunnstøtten.
 • Arbeide for at mer av opplæringen kan foregå ute i naturen.
 • Arbeide for at kunst- og håndverksfaget styrkes.
 • Gjøre det mulig for barn med behov å få tilpasset opplæring en dag i uken, utenfor skolen, for eksempel på en bynær gård.
 • Prioritere tiltak som bidrar til at alle lærer å sykle og svømme i løpet av grunnskolen, inkludert svømming i fjorden.
 • Elevene skal ha mulighet til å sykle til og fra skolen fra og med første klasse, sammen med foresatte. Skolen må ha tilstrekkelig med sikre sykkeloppstillingsplasser.
 • Arbeide for ordninger som kan bidra til at ungdommer som sliter på skolen kan få timer og dager ute av ordinær skole, hvor de kan drive med praktisk arbeid, idrett og andre egnede aktiviteter som bidrar til mestring og læring. Dette må tilrettelegges av kompetente voksne.

Kultur

Bydel Søndre Nordstrand har et mangelfullt kulturtilbud, og mangel på lokaler for utøvelse av aktiviteter.

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • Arbeide for en etablering av en kommunal kulturskole.
 • Støtte opp om at det skal etableres flere ungdomsklubber i bydelen ved behov.
 • Videreutvikle biblioteket som en møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser, blant annet ved å sikre tilstrekkelig bemanning.
 • Gjøre flere lokaler tilgjengelige for kulturaktiviteter.
 • Støtte opp om frivillighetsarbeidet.
 • Opprette kulturkort for lavinntektsfamilier.
 • Støtte opp om Oslo sør-satsingen.
 • Tilrettelegge for utekino om sommeren.
 • Jobbe for at bydelen får tilbake portnerboligene til bydelens eie. (Som ble tatt fra oss på et tidspunkt).

Idrett og mosjon

Gode og tilgjengelige treningsfasiliteter som idrettshaller, svømmebasseng og frisklivssentraler er viktig for den enkeltes fysiske og psykiske helse, og for fellesskapet.

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • Arbeide for mer friluftsliv.
 • Opprettholde støtteordninger for aktiviteter for barn i lavinntektsfamilier.
 • Styrke ordningen for utlån av sportsutstyr.
 • Opparbeide treningsstier med ulike treningsfasiliteter som treningsapparater og hinderløype.
 • Etablere ny skatebane.
 • Det må satses mer på svømmekurs for voksne.
 • Opprette Frisklivssentraler i bydelen.
 • Det må legges til rette for at leger og annet helsepersonell kan utstede grønne resepter.

Politisk deltakelse

Godt fungerende lokalmiljøer er viktig for demokratiet. I gode nærmiljøer er muligheten til sosial- og politisk deltakelse viktig.

MDG Søndre Nordstrand vil:

 • Gi folk bedre muligheter for medvirkning i bydelsutvalget.
 • I større grad involvere bydelens ungdomsråd i behandlingen av områdereguleringer og veiledende plan for offentlig rom (VPOR).
 • Involvere elevrådene i lokale saker, og sørge for at de har innspillsrett.
 • Arbeide for at de stille stemmene skal med, gjennom å styrke informasjonen til spesifikke grupper av befolkningen.
 • Etablere søknadskrivingskurs, slik at flere grupper av befolkningen kan søke på ulike tilskuddsordninger.
 • Etablere rammeavtale på fire år for støtte til organisasjoner som fyller visse kriterier.
 • Arbeide opp imot rådhuset for å fjerne kravet til for eksempel Søndre Aas gård om å gå med overskudd.
 • Arbeide videre for å styrke og etablere lokale møtesteder.
 • Arbeide for at bydelsutvalget blir er mer relevant påvirkningsorgan for befolkningen, hvor forslag rettet mot byråd/bystyre, etter gitte kriterier, kan fremmes i bystyret.